Joga je praksa integracije svih aspekata prirode – tijela, uma i duha u apsolutnoj harmoniji.  Kao što pomaže odraslima, joga je zdrava i pristupačna za djecu te na različitim nivoima pomaže djeci  – od tjelesnog razvoja do emocionalne ravnoteže i društvene integracije. Joga se preporuča i djeci koja su mirna i sramežljiva i djeci koja su energična i vrlo aktivna, a svako dijete se može pronaći u grupnom vježbanju joge.

Joga satovi za djecu strukturirani su tako da kombiniramo zadane forme igre, pjesme i plesa sa slobodnim, spontanim i kreativnim idejama djece u grupi te na zabavan i dječji način učimo djecu samostalnosti u preispitivanju granica svojeg tijela i pokreta.

Usmjerenost na disanje, pokret i položaj tijela u prostoru pomažu djetetu u razvoju koordinacije, ravnoteže i stabilnosti tijela. Joga položaji utječu na fleksibilnost tijela i razvijaju snagu, jer učimo koristiti mišiće na nove načine i u novim relacijama u odnosu na prostor, bilo da sjedimo, stojimo ili ležimo na podu.

Na emocionalnom i psihološkom nivou kroz jogu djeca razviju pozitivnu sliku o sebi, samopouzdanje i samopoštovanje. Kako se poboljšava naša ravnoteža u određenim položajima ili kako razvijamo koncentraciju na psihičkom nivou te s vremenom možemo postići više nego na početku, djeca razvijaju osjećaj sreće i postignuća.

Kroz različite poze joge i vježbe disanja koje izvodimo kroz igru, glazbu i ples djeca razvijaju mehanizme reakcija na nove situacije, uče se samootkrivanju i razvijaju znatiželju.

Koristeći tehnike opuštanja i kreativne vizualizacije djeca razvijaju vlastite sposobnosti smirivanja i opuštanja, koje mogu prenijeti i u druga područja svojeg žiovta i prakticirati gdje god im to može pomoći.

Kroz satove joge potičemo djecu da budu ono što jesu – zaigrani, veseli i kreativni.

 

Budući da se joga za djecu vježba u grupama, djeca se kroz jogu uče suradnji, toleranciji i poštivanju drugih.  Nema natjecanja među djecom, a svi imaju mogućnost probati i na svoj kreativan način i uspjeti u vježbanju novih položaja.

Učimo vrijedosti kao što su: nenasilje, iskrenost, darežljivost, zajedništvo, tolerancija, prihvaćanje, upornost i zahvalnost. Bavimo se malim stvarima u životu i kreiramo naš mali zajednički svijet prema onome što je djeci u grupi važno i prema onome što oni vole.

Učimo se strpljenju i usmjerenosti na proces postizanja ciljeva, a ne samo na krajnje rezultate.  Učimo i o važnosti prirode i životinja dok oponašamo njihove pokrete, zvukove i položaje, a upoznajemo i druge kulture kroz glazbu, jezik i drugačije običaje. I u svemu tome se puno, puno smijemo i zabavljamo!

Sat vodi Nataša Bijelić.

KIDS YOGA

Practising yoga entails integrating all aspects of nature: body, mind and spirit in absolute harmony.  It helps adults as much as children – it is healthy and accessible to children and helps them in their physical growth, emotional balance and social integration. Yoga is recommended both for tranquil and shy children and energetic and very active children, so every child may enjoy a yoga group practice.

Yoga classes for children are structured in such a manner that they combine set patterns of play, song and dance with free, spontaneous and creative ideas of the children in the group and teaches children independence in examining the limits of their bodies and movement in a way that is fun for children.

The focus on breath, movement and the body’s position in space help children develop coordination, balance and body stability. Yoga positions affect the body’s stability and develop strength because we learn to use our muscles in new ways in relation to space, no matter if we are seated or if we are standing or lying on the floor.

 

By practising yoga, children develop a positive self-image, confidence and self-esteem. As our balance improves in certain positions or as we develop our ability to focus, we become able to achieve more than in the beginning, and children develop a feeling of happiness and accomplishment.

Through different yoga poses and breathing exercises that we practice while playing, listening to music and dancing, children develop the mechanism to react to new situations, learn self-discovery and develop inquisitiveness.

By using relaxation techniques and creative visualisations, children develop the skills to relax, which they may then transpose to different areas of their life and use them whenever they find it useful.

Through yoga classes, we encourage children to be as they really are – playful, happy and creative.

 

Since yoga for children is a group practice, the children learn how to cooperate with others, as well as to tolerate and respect them.  There is no competition among children, and everyone gets a chance to try new positions and perform them in their own creative way.

We teach values such as: non-violence, sincerity, generosity, togetherness, tolerance, acceptance, persistence and gratitude. We focus on the little things in life and create our own little universe in compliance with the children in the group find relevant and what they enjoy.

We learn how to be patient and process-oriented, instead of just goal-oriented.  We teach the relevance of nature and animals while mimicking their movements, sounds and positions, and know different cultures through music, language and other customs. And having tonnes of fun and laughs while doing so!